Categorieën

Algemene en afterpay voorwaarden

Dytah is een zuster van Dierenspeciaalzaak Bert http://www.dierenspeciaalzaak-bert.nl

Dytah hanteert dezelfde algemene voorwaarden.

 

Kort gezegd komt het erop neer dat u ten allen tijde het recht van retour heeft als uw bestelling niet aan uw verwachtingen voldoet en wij dan zsm uw aankoopbedrag terug storten op uw rekening of, indien gewenst, een ander artikel sturen. Klantvriendelijkheid staat bij ons voorop.

De uitgebreide (wettelijk verplichte) voorwaarden vindt u hieronder.

 

Algemene voorwaarden Dytah

 

Artikel 1. Toepasselijkheid 
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dytah zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden (hierna:’voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Dytah worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dytah worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dytah ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Afbeeldingen die bij de artikelen geplaatst zijn dienen slechts ter indicatie en kunnen in een enkel geval afwijken van het geleverde product.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
Alle aanbiedingen van Dytah zijn vrijblijvend en Dytah behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dytah. Dytah is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dytah dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW percentage. 
Dytah heeft als betalingsmogelijkheid: betaling geschied vooraf, tenzij anders is overeengekomen.

Alle aanbiedingen van Dytah zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten en misverstanden, zowel op de website, als bij mondelinge overeenkomsten. 

Dytah behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering daarvan, dan betaald u de prijs die gold ten tijde van de bestelling bij Dytah. 

Artikel 4. Levering 
De door Dytah opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Indien bij de artikelen staat 'op voorraad' dan wil dit zeggen dat het artikel door Dytah bestelbaar is bij de leverancier. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

De levertijd is bij Dytah onder meer gekoppeld aan de snelheid van betalen. Bestellingen worden, behoudens overmacht in welke hoedanigheid dan ook, binnen 72 uur na ontvangst van de betaling verwerkt.

Indien uw bestelling binnen een termijn van twee weken niet aan Dytah is betaald, dan wordt de bestelling door Dytah geannuleerd.

Indien (een gedeelte van) een bestelling onverhoopt niet op voorraad is, behouden wij ons een maximale levertermijn van 30 dagen voor.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

De verzendkosten bedragen € 5,50 voor de eerste 30 kilo.

Boven de € 39,- betaald u geen verzendkosten.

WIJ HANTEREN EEN MINIMUMBESTELBEDRAG VAN € 15,-, exclusief verzendkosten.

 

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Dytah geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
Dytah garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

Mocht het onverhoopt gebeuren dat u een artikel beschadigd/onbruikbaar binnenkrijgt dan verzoeken wij u hiervan een foto te maken. Zonder foto kunnen wij helaas niet overgaan tot vergoeding van het geleverde product.

U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Daarna heeft u 14 dagen de tijd om uw bestelling terug te sturen. Zodra wij de retourzending hebben ontvangen krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd binnen 14 dagen mits u de artikelen in goede staat retourneert. Alleen de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Een retouraanvraag kunt u doen via email: dierenspeciaalzaak-Bert@hotmail.nl

Artikel 7. Bestellingen/communicatie 
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dytah, dan wel tussen Dytah en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Dytah, is Dytah niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Dytah. 

Artikel 8. Persoonsgegevens 
Dytah zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen slechts worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en worden nooit aan derden verstrekt.
De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Artikel 9. Overmacht 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dytah in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dytah gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dytah kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 10. Diversen 
Indien u aan Dytah schriftelijk opgave doet van een adres, is Dytah gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Dytah schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Dit kan tijdens het bestelproces aangegeven worden.

De door Dytah geleverde producten kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen. 

Wanneer door Dytah gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dytah deze voorwaarden soepel toepast. 

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dytah in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dytah vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

Dytah is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 11. Geschillen 
Bij niet nakoming van enige verplichting uit aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zal u in verzuim zijn zonder dat enige nadere sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. 
Voor zover geschillen vallen onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank te Zwolle tenzij u woonplaats heeft binnen het rijk in Europa en binnen 1 maand nadat een beroep op deze bepaling is gedaan te kennen geeft de hem bij wet toegewezen rechtelijke instantie als bevoegde instantie te willen aanmerken. 
Mocht Dytah overgaan tot rechtsmaatregelen wegens verzuim dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van u, in dat geval worden de buitengerechtelijke kosten bepaald op een bedrag van tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom onverminderd het recht van Dytah om de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen. 

Artikel 12. Toepasselijk recht 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Klachten

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar dierenspeciaalzaak-bert@hotmail.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting webwinkelkeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

1.       De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.       Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.       Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.       Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.       Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.       Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Afterpay betalingsvoorwaarden

 

Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay® v.1.2016
 
De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website, uw aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay.
 

 Artikel 1 Beoordeling aanvraag

1.1.  U heeft een bestelling geplaatst en heeft gekozen te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay®) van  Arvato Finance B.V. die handelt onder de handelsnaam AfterPay (hierna “AfterPay”).   Uw keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij u via AfterPay mag betalen. De winkelier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen uw aanvraag af te wijzen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de toetsing van uw gegevens.

 

1.2.  Het resultaat van de toetsing krijgt u zo mogelijk direct online te zien en daarbij of uw verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. U kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.

 

1.3.  AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van uw aanvraag om te betalen met AfterPay®, deze omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat u gebruik maakt van een betaling met AfterPay®. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.

 

1.4.  Iedere winkelier is gerechtigd u als consument bij het totstandkomen van een koopovereenkomst te toetsen. Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay indien u kiest voor betalen met AfterPay®. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:

1.De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;

2.Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien u koopt via uw (eenmanszaak/vof/personenvennootschap) bedrijf;

3.Als u wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, dient u tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;

4.Het bankrekeningnummer waarmee u AfterPay® gaat betalen;

 

1.5.  Om te kunnen betalen met AfterPay® moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U heeft een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;
  2. U bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeert u niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig te voldoen.
  3. U bent beschikkingsbevoegd of u wordt vertegenwoordigd door degene die u rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens u te handelen.
  4. De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan u toestaat om achteraf te mogen betalen;
  5. Door het verstrekken van uw gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay®, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of uw aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd;
  6. U verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay® de uit uw bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay te Heerenveen.

 

Artikel 2 Wijze van betalen

2.1.  Uw keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay® van AfterPay houdt na acceptatie van uw verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door u verschuldigde bedrag vanwege de door u gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay . Dat betekent dat u na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt u hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of via de standaard Europese incasso. Indien u aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit uw betalingsverplichting aan AfterPay in stand. U moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay te Heerenveen.

 

2.2.  AfterPay behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling door u niet te restitueren.

 

2.3.  Indien u kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische incasso machtigt u AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer en heeft u bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra uw verzoek om te betalen via AfterPay® is geaccepteerd en u via de standard Europese incasso gaat betalen, sturen wij u een vooraankondiging, waarin wij uw incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging krijgt u 5 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van AfterPay® gaat u akkoord met de termijn van 5 dagen.

 

2.4.  AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens u kan/kon uitoefenen.

 

2.5.  AfterPay is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een derde partij.

 

Artikel 3 Kosten betaalopdracht

3.1.  Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor uw rekening en risico.

 

3.2.  Indien u heeft gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dient u zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van uw rekening, kan AfterPay kosten in rekening brengen (ophoging). U kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat u in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen aan u hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).

 

3.3.  Tot één dag voor de incassotransactie, kunt u wettelijk gezien de incasso opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

 

Artikel 4 Betaaltermijn

Uw betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen.

 

Artikel 5 Adreswijziging

U bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere adres- en e-mail- wijziging. Zolang AfterPay geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht gevestigd te zijn op het laatst bij AfterPay bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per email of schriftelijk aan de klantenservice van Arvato Finance B.V.  h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 020 7230 270. Voor een telefoongesprek met AfterPay betaalt u alleen de kosten van uw telefonieaanbieder.

 

Artikel 6 Verzuim

6.1.   Indien u niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 

6.2.   Indien u binnen 14 dagen na factuurdatum niet heeft betaald, stuurt AfterPay aan u een herinnering om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay aan u een (tweede) schriftelijke herinnering en zal AfterPay het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en AfterPay aan u een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.

 

6.3.   Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag, tevens bent u administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van de uw bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat AfterPay in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).

 

6.4.   Indien er door aan u toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door u gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan uw betaling in mindering strekken op het door u oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

 

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens

AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwijst hiervoor naar haar privacy statement, welke is gepubliceerd op haar website www.afterpay.nl. Daar kunt u alles nalezen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, als ook vragen om inzage van de persoonsgegevens die worden verwerkt en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1.  AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 

8.2.  Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de dienstverlening van AfterPay en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

KvK nummer: 58788255

Vestigingsnummer: 25319035

BTW-nummer: NL 205219974B02

 

De waardering van www.Dytah.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.0/10 gebaseerd op 34 reviews.

IBAN: NL84 KNAB 0256269483
KVK: 58788255
Vestigingsnummer:25319035
BTW nummer: NL2052.19.974.B01
Copyright: Dytah 2017