• Gratis verzending vanaf € 49,-
 • Verzending naar Nederland en België
 • Wij hanteren kwantumkorting vanaf 10 stuks

Algemene en Klarna voorwaarden

DEZE TEKST IS VOOR HET LAATST HERZIEN OP 6 FEBRUARI 2022

 

Kort gezegd komen onze voorwaarden erop neer dat u ten allen tijde het recht van retour heeft als uw bestelling niet aan uw verwachtingen voldoet en wij dan zsm uw aankoopbedrag terug storten op uw rekening of, indien gewenst, een ander artikel sturen. Klantvriendelijkheid staat bij ons voorop.

De uitgebreide (wettelijk verplichte) voorwaarden vindt u hieronder.

 

Algemene voorwaarden Dytah

 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dytah zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden (hierna:’voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Dytah worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dytah worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dytah ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Afbeeldingen die bij de artikelen geplaatst zijn dienen slechts ter indicatie en kunnen in een enkel geval afwijken van het geleverde product.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

Alle aanbiedingen van Dytah zijn vrijblijvend en Dytah behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dytah. Dytah is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dytah dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. 

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW percentage. 

Dytah heeft als betalingsmogelijkheid: betaling geschied vooraf, tenzij anders is overeengekomen.

Alle aanbiedingen van Dytah zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten en misverstanden, zowel op de website, als bij mondelinge overeenkomsten. 

Dytah behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering daarvan, dan betaald u de prijs die gold ten tijde van de bestelling bij Dytah. 

 

Artikel 4. Levering 

De door Dytah opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Indien bij de artikelen staat 'dropshipment' dan wil dit zeggen dat het artikel door Dytah bestelbaar is bij de leverancier. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

De levertijd is bij Dytah onder meer gekoppeld aan de snelheid van betalen. Bestellingen worden, behoudens overmacht in welke hoedanigheid dan ook, binnen 72 uur na ontvangst van de betaling verwerkt.

Indien uw bestelling binnen een termijn van twee weken niet aan Dytah is betaald, dan wordt de bestelling door Dytah geannuleerd.

Indien (een gedeelte van) een bestelling onverhoopt niet op voorraad is, behouden wij ons een maximale levertermijn van 30 dagen voor.

 

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

De verzendkosten bedragen € 5,95 voor de eerste 30 kilo.

Boven de € 49,- betaald u geen verzendkosten.

 

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Dytah geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

Dytah garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

Mocht het onverhoopt gebeuren dat u een artikel beschadigd/onbruikbaar binnenkrijgt dan verzoeken wij u hiervan een foto te maken. Zonder foto kunnen wij helaas niet overgaan tot vergoeding van het geleverde product.

U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Daarna heeft u 14 dagen de tijd om uw bestelling terug te sturen. Zodra wij de retourzending hebben ontvangen krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen gecrediteerd mits de artikelen in goede staat geretourneerd zijn. Alleen de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Een retouraanvraag kunt u doen via email: dytah.klantenservice@gmail.com of het contactformulier

Artikel 7. Bestellingen/communicatie 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dytah, dan wel tussen Dytah en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Dytah, is Dytah niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Dytah. 

 

Artikel 8. Persoonsgegevens 

Dytah zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen slechts worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit in geval van dropshipment noodzakelijk is.

De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

Artikel 9. Overmacht 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dytah in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dytah gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

 

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dytah kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 

Artikel 10. Diversen 

Indien u aan Dytah schriftelijk opgave doet van een adres, is Dytah gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Dytah schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Dit kan tijdens het bestelproces aangegeven worden.

 

De door Dytah geleverde producten kunnen iets afwijken van de weergegeven afbeeldingen. 

 

Wanneer door Dytah gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dytah deze voorwaarden soepel toepast. 

 

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dytah in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dytah vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

 

Dytah is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

 

Artikel 11. Geschillen 

Bij niet nakoming van enige verplichting uit aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zal u in verzuim zijn zonder dat enige nadere sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. 

Voor zover geschillen vallen onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank te Zwolle tenzij u woonplaats heeft binnen het rijk in Europa en binnen 1 maand nadat een beroep op deze bepaling is gedaan te kennen geeft de hem bij wet toegewezen rechtelijke instantie als bevoegde instantie te willen aanmerken. 

Mocht Dytah overgaan tot rechtsmaatregelen wegens verzuim dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van u, in dat geval worden de buitengerechtelijke kosten bepaald op een bedrag van tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom onverminderd het recht van Dytah om de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen. 

 

Artikel 12. Toepasselijk recht 

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Klachten

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar dytah.klantenservice@gmail.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting webwinkelkeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 1.       De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2.       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3.       Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4.       Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5.       Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting Digidispuut (www.digidispuut.nl) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6.       Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7.       Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Klarna betalingsvoorwaarden

 

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

 • Achteraf Betalen

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen Klarna Bank AB (publ) ("Klarna") en jou wanneer je gebruikmaakt van diensten en toepassingen van Klarna zoals beschreven in deze voorwaarden (de "Diensten"). Je schrijft je in voor de Diensten door deze voorwaarden te aanvaarden.

 

Beschrijving van de Diensten

Voor Klarna is winkelen niet alleen het vinden van leuke spullen en het betalen ervan - het gaat ook om het genieten van een geweldige winkelervaring in jouw favoriete winkel, een state-of-the-art-app, en nog veel meer. Simpel gezegd, geweldige gebruikerservaring, zowel voordat als nadat je jouw aankopen hebt gedaan. Deze termen leggen in meer detail uit wat dit betekent. Houd er rekening mee dat er aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn op een specifieke betaalmethode als je ervoor kiest om je betaling te doen door gebruik te maken van een van betaalmethoden die door Klarna worden aangeboden.

 

1. AUTOFILL

Om ervoor te zorgen dat je een frictieloze winkelervaring hebt, slaan we informatie over je op en gebruiken we die informatie om verschillende formulieren automatisch in te vullen met jouw gegevens. Hierdoor bespaar je tijd en kun je je concentreren op belangrijkere zaken dan het steeds opnieuw invullen van dezelfde informatie. Dit werkt als volgt.

 

Autofill door het invoeren van gedeeltelijke persoonsinformatie

Tijdens de interactie met Klarna kunnen wij om informatie over u vragen, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail of geboortedatum. Wij slaan deze informatie op in onze systemen zodat je, wanneer je naar ons terugkeert of gebruikmaakt van onze betaalmethoden, slechts één of twee van deze elementen (zoals e-mail en postcode), of een persoonlijk identificatienummer (afhankelijk van het land) hoeft te verstrekken om de overige velden met je andere gegevens te kunnen vullen.

 

Autofill via een Klarna-cookie

Een andere manier van autofill is dat we een cookie op je apparaat (computer, tablet, mobiele telefoon, etc.) plaatsen. De cookie wordt gebruikt om je gegevens op te slaan en zal ons helpen deze gegevens automatisch in te vullen wanneer je met Klarna koopt.

Je kunt er ook voor kiezen om je gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, persoonlijk identificatienummer, of creditcardgegevens te laten opslaan bij Klarna. Als je dat doet zullen we de cookie gebruiken om deze gegevens van Klarna op te halen en de cookie helpt ons dan om deze gegevens automatisch in te vullen als je met Klarna shopt.

Door deze voorwaarden te accepteren geef je Klarna toestemming om deze cookies op je apparaat op te slaan. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, verwijzen we je naar onze Cookieverklaring.

 

Autofill uitschakelen

Als je geen gebruik wilt maken van de Autofill-functie kun je contact met ons opnemen en zullen wij dit uitschakelen. Je kan het ook uitschakelen via de Klarna App of door je autofill-instellingen aan te passen tijdens het aankoopproces. Je kunt op elk gewenst moment alle cookies op je apparaat verwijderen, waardoor ook onze cookies verwijderd worden.

 

Autofill bij het winkelen direct vanuit de Klarna App

Wanneer je rechtstreeks vanuit de Klarna App winkelt, kunnen wij je gegevens automatisch invullen op de site waar je winkelt. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat je bent ingelogd in de app en wij weten dat jij het bent die aan het winkelen is.

 

Vooraf geselecteerde favoriete betaalmethoden

Om je winkelervaring nog beter te maken kan Klarna, op basis van eerdere aankopen, vooraf de betaalmethode selecteren die volgens ons je voorkeur heeft. Je hebt wel gewoon toegang tot andere betaalmethoden indien je liever op een andere manier betaalt dan de methode die wij voor je hebben voorgeselecteerd.

 

2. KLARNA APP

De Klarna App, te downloaden via je appstore of beschikbaar als webversie via onze website, is jouw hub voor al je Klarna-aankopen en alle andere geweldige functies die Klarna biedt. Door gebruik te maken van de Klarna App kun je aankopen betalen, je pakket volgen en nog veel meer dingen. Sommige van deze functies worden geactiveerd door de app te downloaden of in te loggen via het webportaal, terwijl andere door je kunnen worden geactiveerd na het inloggen. De layout en de beschikbare functies in de app kunnen verschillen per land, afhankelijk van welk land je kiest. Klarna werkt de Klarna App voortdurend bij met nieuwe functies.

Functies beschikbaar in alle landen:

 • Bekijk je Klarna-aankopen en -transacties
 • Betaal je aankopen
 • Makkelijk contact met Klarna, bijvoorbeeld via chat

Voorbeeld van andere functies die we kunnen bieden, zijn afhankelijk van de versie per land:     

 • Bekijk je transacties met een van onze dochterondernemingen Sofort GmbH, Billpay GmbH en Klarna Inc. Dit gebeurt pas nadat je je bij de diensten van deze ondernemingen hebt aangemeld. De transactiegegevens (zoals bijvoorbeeld naam, adres, bankrekeningnummer/IBAN, sorteercode/BIC, reden van betaling, datum en bedrag, bestelgegevens) worden dan aan Klarna doorgegeven.
 • Bestel- en/of leverstatus en track je pakket
 • Makkelijk retourneren en terugbetaald worden
 • Persoonlijk financieel overzicht en beheer
 • Weergave van relevante informatie, artikelen en gepersonaliseerde aanbiedingen
 • Het uploaden, weergeven en opslaan van transacties, aankopen, ontvangstbewijzen, afbeeldingen en ander materiaal.
 • Bekijk je bestellingen bij winkels of bedrijven die niet gerelateerd zijn aan Klarna.
 • Het creëren en delen collecties van producten of diensten van jouw keuze. 
 • De pas-assistent geeft een suggestie voor jouw maat op basis van jouw input wanneer je met de Klarna app shopt.

 

De pas-assistent geeft een suggestie voor de juiste maat op basis van jouw input. De pas-assistent garandeert niet dat de geschatte maat correct is. Jij bepaalt altijd welke maat je bestelt.

 

Als Klarna App-gebruiker mag je inhoud, zoals collecties, afbeeldingen en nickname uploaden, publiceren en delen. Je erkent dat je door het delen de inhoud openbaar maakt, wat betekent dat informatie over jou beschikbaar wordt voor anderen, en verder kan worden gebruikt en gedeeld door andere personen. 

 

Je mag alleen inhoud uploaden, publiceren of delen als je het recht hebt om dat voor deze doeleinden te gebruiken en zolang het niet in strijd is met de wet, deze overeenkomst of rechten van derden. Klarna behoudt zich het recht voor, zonder verplichting, om de inhoud te controleren, te herzien, aan te passen, te inactiveren of te verwijderen, zonder jou of een derde partij daarvan op de hoogte te stellen.

 

Jij bent als enige verantwoordelijk voor het uploaden, publiceren en delen van inhoud, en gaat ermee akkoord Klarna te vrijwaren en schadeloos te stellen voor schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het uploaden, publiceren of delen van inhoud, inclusief in verband met vorderingen van derden tegen Klarna.

 

3. TOON EERDERE AANKOPEN EN TRANSACTIES

We bewaren informatie over je aankopen en transacties in de Klarna app. Als onderdeel van de services die onder deze voorwaarden worden geleverd, stelt Klarna jou in staat om informatie over je aankopen en transacties in de Klarna app te zien. De Klarna app is de enige plaats waar we jouw eerdere aankopen en transacties weergeven.  

Als je meer wilt weten over hoe Klarna deze informatie en andere persoonsgegevens die we van jou hebben, raadpleeg dan onze Privacyverklaring.

 

4. AANBIEDINGEN EN ANDERE VOORDELEN

Zo nu en dan heeft Klarna aanbiedingen en andere voordelen voor je zoals korting en mooie aanbiedingen in bepaalde webwinkels, speciale evenementen, early access, samples en giveaways. Welke aanbiedingen en voordelen je ontvangt, is gebaseerd op je geschiedenis met Klarna, zoals het aantal en de waarde van aankopen, of het gebruik van diensten van Klarna.

 

Zijn er kosten verbonden aan de Diensten?

Het gebruik van onze Diensten is gratis. Houd er rekening mee dat er rente en kosten van toepassing kunnen zijn op het gebruik van een specifieke betaalmethode. Zorg er dus voor dat je de specifieke informatie voor de betaalmethode die je gebruikt controleert.

 

Verbetering van de dienstverlening

Wij werken voortdurend aan het verbeteren van onze diensten om je een nog betere gebruikerservaring te bieden. Dit kan betekenen dat we deze voorwaarden moeten wijzigen. In dit geval word je gevraagd de nieuwe voorwaarden te accepteren als je gebruik wilt blijven maken van de Diensten.

 

Privacy en je persoonlijke gegevens

Voor zover dat jij maakt dat wij informatie verwerken, bijvoorbeeld door het uploaden, publiceren of delen van gegevens in de Klarna app van jezelf die bestaan uit politieke of filosofische overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, gegevens met betrekking tot de gezondheid, het seksleven etc. (de zogenaamde speciale categorieën van persoonsgegevens, in overeenstemming met de EU-verordening 2016/679 (de "AVG")), geeft je je uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van deze gegevens voor het uitvoeren van onze diensten. 

 

Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en meer informatie over jouw rechten met betrekking tot je gegevens. Hier kun je ook onze contactgegevens vinden als je meer informatie wilt.

 

Cookies en soortgelijke trackingtechnologieën

Voor delen van de Diensten gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën om een op maat gemaakte en soepele online ervaring te leveren. Voor gedetailleerde informatie over hoe Klarna cookies en soortgelijke technologieën gebruikt, kun je onze Cookieverklaring lezen.

 

Jouw verplichtingen

Je dient altijd de juiste informatie te verstrekken en je eigen en correcte identiteit te gebruiken. Elk gebruik van informatie die niet aan jouw toebehoort of die je om andere redenen niet mag gebruiken, of het gebruik van de Diensten op een niet-voorgeschreven manier, zal worden beschouwd als misbruik. Alle gegevens met betrekking tot misbruik of vermoedelijk misbruik kunnen worden opgeslagen en gebruikt voor toekomstige risicobeoordelingen en voor de bescherming van betrokken partijen. Klarna behoudt zich het recht voor om de Diensten te blokkeren voor verder gebruik.

Als je werk (teksten, afbeeldingen, bonnetjes, informatie over producten, diensten of bezorging of andere inhoud) uploadt, importeert of deelt met Klarna, verleen je Klarna een royalty-vrij recht om de inhoud te gebruiken en weer te geven voor het leveren van de Diensten. Wij hebben het recht om geüploade of door jouw gedeelde werken te verwijderen indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, of indien wij van mening zijn dat deze beledigend, ongepast, onwettig, inbreukmakend op de rechten van anderen of anderszins aanstootgevend zijn. Je bent aansprakelijk voor alle werken die je uploadt of deelt. Je gaat ermee akkoord dat als je inhoud upload, importeert of deelt in strijd met de wet of de overeenkomst met Klarna, of waarvan Klarna redelijkerwijs mag aannemen dat het in strijd met de wet of de overeenkomst is, wij jouw gebruik van de Klarna App kunnen beëindigen of deactiveren. 

 

Diensten van derden

Sommige functies die je gebruikt, bijvoorbeeld pakkettracking, kunnen diensten van derden omvatten.

Je gebruik van Google Maps in de Klarna App is onderworpen aan de op dat moment actuele Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service op https://maps.google.com/help/terms_maps.html en Google Privacy Policy op https://www.google.com/policies/privacy/.

Om misbruik van de Klarna App via het webportaal te voorkomen, kan Klarna reCAPTCHA gebruiken waardoor je gebonden bent aan Google’s Privacybeleid  en Servicevoorwaarden.

 

Duur en beëindiging van deze overeenkomst

Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten en geldt tot een van ons de overeenkomst opzegt en kan te allen tijde worden beëindigd. 

 

Klarna

Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, telefoon: +46 8 120 120 120 00, fax: +46 8 120 120 120 99, e-mail: info@klarna.com, is een Zweedse bank ingeschreven in het Zweedse handelsregister onder registratienummer 556737-0431. Klarna Bank AB (publ) is door Finansinspektionen (de Zweedse financiële toezichthoudende autoriteit) gemachtigd om financiële diensten te verlenen.

 

Klachten

Voor klachten is de informatie op www.klarna.com van toepassing. Als je een klacht hebt, kun je je klacht indienen op de website van Klarna (klarna.com) of via de post met het trefwoord "Klacht" naar het adres van Klarna.

Als wij je klacht niet kunnen oplossen, kun je terecht bij de Zweedse Nationale Raad voor Consumentengeschillen (ARN) voor alternatieve geschillenbeslechting, waar Klarna aan deelneemt. Meer informatie vind je op de website van ARN: http://www.arn.se.

Je kunt je klacht ook indienen in elke officiële taal van de Europese Unie via het ODR-platform van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. De klacht wordt dan doorgestuurd naar ARN. Je kunt ook per post of persoonlijk contact opnemen met ARN in het Zweeds: Allmänna reklamationsnämnden, Postbus 174, 101 23 Stockholm, Zweden, bezoekadres: Kungsholmstorg 5, Stockholm.

 

Privacyverklaring Klarna

 

Voor Klarna is jouw privacy belangrijk. Daarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens altijd op verantwoorde wijze en met jouw privacy in het achterhoofd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer je gebruik maakt van de diensten van Klarna (de "Diensten") en een klant van ons wordt. Voorbeelden van het gebruik van onze diensten zijn als je betaalt met één van onze betaalopties, onze applicatie op het web of op mobiel (de Klarna App) gebruikt of als je je informatie door ons laat invullen in de checkout van een webwinkel.  In dit document staat ook beschreven welke rechten je hebt en hoe je ze kunt uitoefenen.

 

Deze privacyverklaring  is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Klarna, met uitzondering van wat is beschreven in paragraaf 1. Het is daarom belangrijk dat je deze privacyverklaring leest. 

 

Wij zijn Klarna Bank AB (publ), geregistreerd in het Zweedse handelsregister onder het registratienummer 556737-0431 met onze hoofdvestiging aan Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden. Onder het EU-recht voor de bescherming van persoonsgegevens zijn we de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die we van jou krijgen of op een andere manier over jou verzamelen. Wij zijn verantwoordelijk voor verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met geldige wetgeving voor gegevensbescherming.

 

1. Andere Klarna privacyverklaringen

De diensten Klarna Ident en Klarna Open Banking gebruiken je persoonsgegevens in overeenstemming met de afzonderlijke privacyverklaringen van deze diensten, die je bij het gebruik van deze diensten worden aangeboden. Deze afzonderlijke privacyverklaringen zijn van toepassing in plaats van de hier gegeven informatie. Afzonderlijke privacyverklaringen kunnen ook gelden voor specifieke campagnes of aanbiedingen die tijdelijk beschikbaar zijn. Als dat het geval is, dan worden dergelijke afzonderlijke privacyverklaringen aangeboden bij de campagne of aanbieding.

Als je in dienst bent van Klarna, een kandidaat bent die solliciteert naar een baan bij Klarna, of een werknemer bent van een winkel die samenwerkt met Klarna, zijn andere privacyverklaringen van toepassing op de verwerking van je persoonsgegevens door Klarna voor deze doeleinden, en zul je relevante informatie ontvangen tijdens het contact met Klarna. Neem contact met ons op  -je vindt contactinformatie in paragraaf 13- als je een kopie van de relevante privacyverklaring wilt hebben.

 

2. Welke informatie verzamelen we?

2.1 Informatie die je ons verstrekt. Jij kunt ons informatie over jezelf geven wanneer jij gebruikmaakt van een van de Diensten van Klarna, bijvoorbeeld als je kiest om te betalen met een van Klarna's betaalmethoden, contact met ons opneemt of gebruikmaakt van de Klarna App. Je mag alleen je eigen persoonsgegevens verstrekken voor het gebruik van de Diensten, zodat de Diensten op een correcte manier kunnen worden aangeboden.

Afhankelijk van welke Dienst je kiest, kan het gaan om:

 • Persoonlijke gegevens en contactinformatie – naam, geboortedatum, nationaal ID-nummer, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, nationaliteit, salaris enz.
 • Betaalinformatie – credit- en debitcard-gegevens (kaartnummer, geldigheidsdatum en CVV- code), factuurinformatie, rekeningnummer, enz.
 • Bijzondere categorieën van persoonsgegevens - Je kunt ervoor kiezen om ons persoonsgegevens te verstrekken die worden aangemerkt als bijzondere categorieën van persoonsgegevens onder EU Verordening 2016/679 (de AVG), zoals gegevens over religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond of gegevens met betrekking op je gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. We hebben deze categorieën van persoonsgegevens niet nodig om de Diensten aan te bieden. Als je ervoor kiest om ons deze persoonsgegevens te verstrekken, dan is dat altijd vrijwillig en op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming. In paragraaf 5 kun je lezen hoe je je toestemming kunt intrekken.

Je kunt te allen tijde jouw profielgegevens, zoals jouw contactgegevens en andere bewerkbare instellingen, wijzigen. Dit kan in de Klarna App of door contact met ons op te nemen.

 

2.2 Informatie die we over jou verzamelen. Afhankelijk van welke Dienst je gebruikt, kunnen wij, zelf of via derde partijen  (bijvoorbeeld handelsinformatie- en fraudepreventiebureaus, winkels of publieke databanken) de volgende informatie verzamelen:

 • Persoonlijke gegevens en contactinformatie – naam, geboortedatum, nationaal ID-nummer, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.
 • Informatie over goederen en/of diensten – gegevens over wat je koopt, inclusief bijvoorbeeld het type goederen of een track- en tracecode.
 • Financiële informatie – financiële informatie verkregen via derde partijen, zoals je inkomen, mogelijke uitstaande kredieten, negatieve betalingsregistraties, eerdere betaal- en kredietacceptatie.
 • Informatie over interactie tussen jou en Klarna – hoe je onze Diensten gebruikt, inclusief informatie over uitstaande schulden en schuld- en betalingsgeschiedenis bij Klarna. Technische gegevens zoals webpaginareactietijden, fouten bij het downloaden, persoonlijke instellingen, je contactgeschiedenis met de klantenservice van Klarna, etc.
 • Opgenomen telefoongesprekken - We nemen telefoongesprekken op als je de klantenservice belt.
 • Informatie over interactie tussen jou en winkels - je eerdere contacten met winkels waar jij winkelt, zoals informatie over of je de producten hebt ontvangen en het type webwinkel.
 • Apparaatinformatie – bijvoorbeeld IP-adres, de taal- en browserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem, platform en schermresolutie. Ga naar paragraaf 11 om meer te lezen over hoe we informatie over je apparaat verzamelen en/of opslaan.
 • Informatie van externe PEP- en Sanctielijsten -  we kunnen je informatie screenen tegen internationale sanctielijsten en lijsten van zogenaamde politiek prominente personen. Deze lijsten bevatten gegevens zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, beroep of functie en de reden voor opname op de lijst.
 • Servicespecifieke informatie - om je te voorzien van een aantal van onze Diensten kunnen wij aanvullende persoonsgegevens verzamelen en verwerken die niet onder de bovenstaande categorieën vallen. Zie hoofdstuk 4 hieronder om te weten te komen welke aanvullende persoonsgegevens voor de betreffende Dienst worden verwerkt.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken we, voor welk doel en op welke rechtsgrond?

Afhankelijk van de Diensten die je gebruikt, kan Klarna je persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die hieronder zijn opgesomd gebaseerd op de rechtsgrond genoemd voor elk afzonderlijk doeleinde. In paragraaf 4 vind je meer specifieke informatie over hoe we je gegevens verwerken in sommige van onze Diensten.

 

Verwerking bij het uitvoeren van de Diensten

 

Doel van de verwerking

Persoonsgegevens

Rechtsgrond voor verwerking

Beheer van de klantrelatie met jou op verschillende manieren, bijvoorbeeld om je betaling te beheren of onze verplichtingen uit hoofde van kredietovereenkomsten tussen jou en ons uit te voeren. 

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Het maken en versturen van informatie naar jou in elektronische vorm (geen marketing).

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Beoordelen wat de meest geschikte manier is om contact met je op te nemen om je te informeren over uitstaande schulden.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, financiële informatie (als we deze voorhanden hebben) en informatie over interactie tussen jou en Klarna.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang om zo effectief mogelijk contact met je op te kunnen nemen. 

 

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.  

Beoordelen in welke volgorde verschillende betaalopties aan jou moeten worden gepresenteerd bij de checkout. Deze verwerking en presentatie hebben echter geen invloed op welke betaalopties voor jou beschikbaar zijn.

 

Hiertegen kun je te allen tijde bezwaar maken door contact met ons op te nemen door middel van de hieronder genoemde contactgegevens.

 

Met deze verwerking doen wij aan profilering. Zie paragraaf 6 voor meer informatie over profilering.

 

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over goederen en/of diensten, informatie over interactie tussen jou en Klarna en informatie over de interactie tussen jou en de webwinkel.

 

Als je akkoord bent gegaan met de Voorwaarden voor het gebruik als omschreven in paragraaf 4.4, dan is de toepasselijke wettelijke grondslag de uitvoering van een overeenkomst.

 

Ben je echter niet akkoord gegaan met deze voorwaarden, dan baseert Klarna deze verwerking op een gerechtvaardigd belang. Klarna (en jij als klant) heeft er namelijk een gerechtvaardigd belang bij dat de betaaloptie van jouw voorkeur op een prominente plek wordt getoond bij de checkout.

 

Wij verzekeren dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons gerechtvaardigd belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken. 

Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken over onze Diensten (bijvoorbeeld nadat je contact hebt opgenomen met de klantenservice van Klarna) via e-mail, sms, telefoon of op een andere manier.

 

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik. Je wordt ook geïnformeerd over je recht om bezwaar aan te tekenen (opt-out) elke keer dat je e-mail of telefoonnummer voor dit doel wordt gebruikt.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over goederen en/of diensten, informatie over interactie tussen jou en Klarna, en informatie over de interactie tussen jou en de winkel.

Klarna heeft een gerechtvaardigd  belang bij het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

 

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.  

Het uitvoeren van een kredietwaardigheidsbeoordeling voordat een krediet wordt verstrekt. (Zie paragraaf 4.1 over onze kredietdiensten en paragraaf 7.4 over hoe we samenwerken met handelsinformatiebureaus.)

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, financiële informatie (inclusief informatie die we extern verkrijgen van handelsinformatiebureaus), en informatie over interactie tussen jou en Klarna.

Voldoen aan wet- en regelgeving, wanneer het krediet dat we verstrekken wettelijk gereguleerd is. In het geval dat het krediet niet wettelijk gereguleerd is, worden de gegevens verwerkt om de overeenkomst uit te voeren.

Het voorkomen van IT-aanvallen (bijvoorbeeld DDos aanvallen) tegen Klarna’s Diensten, als deel van onze inspanningen om onze Diensten veilig te houden.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over interactie tussen jou en Klarna, informatie over interactie tussen jou en winkels en apparaatinformatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het veilig houden van onze Diensten.

 

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.  

Om je als kwetsbare klant te kunnen behandelen (als je door persoonlijke omstandigheden in een kwetsbare positie bent beland.)

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna en bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Gebaseerd op jouw expliciete toestemming

Het verbeteren van onze Diensten, voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden, en het documenteren van wat tussen jou en onze klantenservice is besproken en afgesproken.

Opgenomen telefoongesprekken

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van onze Diensten en het uitvoeren van training en kwaliteitscontrole.

 

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Het overdragen van jouw gegevens aan winkels, leveranciers en andere ontvangers (Zie paragraaf 7 voor meer informatie over hoe we je gegevens delen en waarom.)

Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2

Verschilt afhankelijk van de ontvangers, zie voor meer informatie paragraaf 7. Bijvoorbeeld, Klarna heeft een gerechtvaardigd belang om leveranciers te gebruiken om haar Diensten aan te bieden en we kunnen een wettelijke plicht hebben om je gegevens met de bevoegde autoriteiten te delen. Het delen van persoonsgegevens met betaaldienstverleners is nodig om de overeenkomst uit te voeren.

Het uitvoeren van risicobeoordelingen, fraudepreventie en risicomanagement (bijvoorbeeld door het verifiëren van je identiteit en het uitvoeren van controles voor fraudepreventie). 

 

Zie paragraaf 7 voor een meer gedetailleerde beschrijving van onze fraudepreventiepartners.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels en apparaatinformatie.

Klarna en andere partijen (voornamelijk klanten) hebben een gerechtvaardigd belang bij het risicomanagement van Klarna’s zakelijke dienstverlening bijvoorbeeld om de frauderisico’s te beheersen.

 

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken Klarnah heeft ook een wettelijke plicht om haar klanten te identificeren.

Uitvoeren van incassowerkzaamheden, onder meer het innen en verkopen van schulden.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna en informatie over de interactie tussen jou en winkels.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het incasseren en verkopen van schulden.

 

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken

 

Productverbetering en onderzoek

 

Het anonimiseren van je persoonsgegevens voor productontwikkeling om klantgedrag te analyseren.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het anonimiseren van jouw persoonsgegevens voor productontwikkeling om klantgedrag te analyseren..

 

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Het uitvoeren van data-analyse voor productverbetering en het testen van producten (bijvoorbeeld om risico- en fraudemodellen te verbeteren) 

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie, informatie van externe PEP- en Sanctielijsten, en servicespecifieke informatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van data-analyse voor productverbetering en het testen van producten.

 

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Het mogelijk maken van intern onderzoek en het maken van statistische modellen.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het mogelijk maken van intern onderzoek en het maken van statistische modellen.

 

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Het mogelijk maken van extern onderzoek, bijvoorbeeld door universiteiten of andere educatieve instituten.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het mogelijk maken van extern onderzoek en draagt bij tot het algemeen belang van de maatschappij bij het ondersteunen van onderzoek.

 

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

 

Compliance en het beschermen van Klarna tegen aansprakelijkheid

 

Voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving zoals anti-witwas- en accountancywetten en de wettelijke vereisten inzake kapitaaltoereikendheid

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie, informatie van externe PEP- en Sanctielijsten en servicespecifieke informatie.

Voldoen aan een wettelijke verplichting

Het uitvoeren van screening tegen sanctielijsten en lijsten met zogeheten politiek prominente personen.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie van externe PEP- en Sanctielijsten

Voldoen aan een wettelijke verplichting

Het beschermen van Klarna tegen juridische vorderingen (het beperken van de aansprakelijkheid) en het handhaven van Klarna’s wettelijke rechten.

Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het beschermen van zichzelf tegen juridische vorderingen en het handhaven van haar wettelijke rechten.

 

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken

 

Voor marketingdoeleinden

 

Voor het versturen van marketing en aanbiedingen betreffende onze Diensten aan jou.

 

Je kunt je altijd afmelden door contact met ons op te nemen Gebruik hiervoor de contactgegevens onder paragraaf 13.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels en servicespecifieke informatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het versturen van marketing en aanbiedingen aan jou..

 

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken

Om te bepalen welke marketing we je sturen. Deze verwerking stopt ook wanneer je je afmeldt voor het ontvangen van marketing.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over interactie tussen jou en Klarna, informatie over interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het bepalen welke marketing we je sturen.

 

Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken

 

4.  Het verwerken van persoonsgegevens voor bepaalde Diensten

Deze paragraaf beschrijft het verwerken van persoonsgegevens voor bepaalde Diensten. Om meer over deze Diensten, en hun eigenschappen te leren, verwijzen we je naar de algemene voorwaarden van de betreffende Dienst.

 

4.1 Klarna’s kredietdiensten

De volgende diensten bestaan uit het verstrekken van krediet door ons aan jou: Betaal later (factuur), Betaal nu (alleen in het geval van automatische incasso), Slice it, Klarna Card en de kaart voor eenmalig gebruik (beschikbaar in de Klarna App). Om deze diensten aan te kunnen bieden, beoordelen we je kredietwaardigheid, gebaseerd op de door jou verstrekte contactgegevens en persoonlijke informatie, informatie over interactie tussen jou en Klarna en financiële informatie. De financiële informatie is inclusief extern verkregen informatie van handelsinformatiebureaus, zoals inkomen en betaalaanmerkingen (voor meer informatie over handelsinformatiebureaus zie paragraaf 7).

De Klarna Card en de kaart voor eenmalig gebruik

Als je de Klarna Card of de kaart voor eenmalig gebruik aanvraagt, beoordeelt Klarna je kredietwaardigheid op dezelfde wijze als bij onze andere kredietdiensten. In het geval van de Klarna Card zal Klarna de kredietbeoordeling continue aanpassen aan de hand van de interacties met Klarna.

We delen informatie over jou en de aankopen die je doet als je de Klarna Card gebruikt met VISA en leden van  het VISA-betaalnetwerk, voor zover dit nodig is om je kaarttransactie te verwerken, fraude te voorkomen en toepasselijke regels te volgen. Als je je Klarna Card vernieuwt of een nieuwe ontvangt, zullen we deze informatie aan VISA overdragen zodat VISA haar partners bij wie jij je kaartgegevens hebt opgeslagen kan informeren (bijvoorbeeld bij herhaalde transacties).

Als je je Klarna Card aan een digitale portemonnee toevoegt, zullen we je gegevens delen met de aanbieder van de digitale portemonnee in overeenstemming met de privacyverklaring van die aanbieder.

 

4.2 Card Linking Service

Als je je credit- of debetkaart aan Klarna koppelt, ontvangt Klarna je kaartgegevens en informatie over de transacties die je verricht wanneer je de gekoppelde kaart gebruikt om goederen of diensten te kopen met een winkel die deelneemt aan Klarna's loyaliteitsprogramma dat is gekoppeld aan deze dienst. 

Klarna zal je kaartgegevens delen met onze serviceprovider (Fidel Ltd.) en het betreffende betaalkaartnetwerk, zodat Klarna transactie-informatie kan ontvangen voor aankopen met de gekoppelde kaart in een deelnemende winkel. 

Het betaalkaartnetwerk zal vervolgens de transacties op uw gekoppelde kaart controleren om te bepalen of je een aankoop hebt gedaan bij een winkel die deelneemt aan het loyaltyprogramma en zal dergelijke transactiegegevens delen met Klarna's serviceprovider (Fidel Ltd.). De serviceprovider deelt deze transactiegegevens dan met Klarna.

Klarna zal je transacties bij de deelnemende winkels bekijken om te beslissen of de transacties in aanmerking komen voor een beloning.

 

4.3 Aanbiedingen en uitnodigingen op sociale media 

Als je geklikt hebt op één van onze advertenties of evenementen gepost op een socialmedia-website van een derde partij kunnen we je contactinformatie krijgen zoals je die in je gebruikersprofiel van het betreffende platform hebt staan (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer en andere relevante zakelijke informatie zoals naam en adres van je bedrijf en de industrie waarin je werkzaam bent.). We gebruiken deze informatie om je de aangevraagde Dienst te leveren en om je marketing en aanbiedingen te sturen met betrekking tot onze Diensten. Je kunt je hiervoor altijd afmelden door contact met ons op te nemen. Zie hiervoor paragraaf 13.

 

4.4 De Klarna-gebruikerservaring geleverd onder de Voorwaarden voor het gebruik van Klarna Services

Om een vlotte gebruikerservaring te kunnen leveren, zowel voor als na je aankoop, bieden wij de Diensten aan die hieronder beschreven staan en die meer specifiek zijn omschreven in de Voorwaarden voor het gebruik van Klarna Services. Het gebruik van deze Diensten houdt de volgende verwerking van je persoonsgegevens in: 

 

Historische transacties

Wij bewaren informatie  over de goederen/diensten die je  aanschaft via onze Diensten of waartoe je ons op een andere manier toegang tot verleent, om deze informatie aan je te kunnen tonen.

 

Voorkeur voor het invullen van je contactgegevens

Het automatisch invullen van je contactgegevens kan op twee manieren gebeuren - door je interactie en door middel van een cookie. 

 

Automatisch invullen door je interactie

Als je de Diensten gebruikt kunnen we vragen om je persoonlijke informatie en contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum of nationaal identificatienummer. Wij bewaren deze informatie in onze systemen, en wanneer je bij ons terugkeert, hoef je alleen maar een paar gegevens op te geven zoals telefoonnummer, e-mail, postcode of nationaal ID-nummer (afhankelijk van het land), zodat wij de overige velden automatisch met de rest van de gegevens kunnen vullen.

 

Automatisch invullen door een cookie

Een andere methode die we kunnen gebruiken om je gegevens automatisch in te vullen is het plaatsen van cookies op je apparaat (computer, tablet, mobiele telefoon, etc.), waardoor je de mogelijkheid krijgt ervoor te kiezen om gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum of nationaal identificatienummer en kaartgegevens bij Klarna op te slaan. Als je dit doet, gebruiken we de cookie om die gegevens op te halen  uit Klarna’s systemen als je gebruik maakt van onze Diensten op hetzelfde apparaat.,We zullen je gegevens automatisch invullen wanneer je met Klarna .

 

Deactivering van automatisch invullen

Als je geen gebruik wilt maken van automatisch invullen kun je contact met ons opnemen om je instellingen aan te passen. Je kunt je instellingen ook aanpassen in de Klarna App of direct tijdens het aankoopproces in een winkel. Je kunt op elk gewenst moment alle cookies op je apparaat verwijderen, waardoor onze cookie ook wordt verwijderd.

 

Voorgeselecteerde voorkeursbetalingsmethoden

Klarna kan vooraf de betaalmethode selecteren die volgens ons de beste manier van betalen voor jou is. Deze verwerking en weergave heeft geen invloed op de betaalmethoden die voor je beschikbaar zijn. Voor deze beoordeling verwerkt Klarna informatie over de interactie tussen jou en Klarna, zoals informatie over de door jou eerder gekozen betaalmethoden, aankoopbedragen en winkel. Deze verwerking is profilering. Zie paragraaf 6 voor meer informatie over het opstellen van profielen.

 

Aanbiedingen en voordelen

Om je voordelen te kunnen bieden zoals kortingen, speciale evenementen, early access tot producten, kortingsacties, aanbiedingen van verkopers, proefexemplaren, give-aways etc., kijken we naar de informatie over interacties tussen jou en Klarna (zoals het aantal aankopen onder een bepaalde periode) en je contactinformatie en persoonlijke gegevens . Dit kan gepaard gaan met het opstellen van profielen. Zie paragraaf 6 voor meer informatie over het opstellen van profielen.

 

De informatie vormt de basis voor Klarna's marketing en klantenanalyse, bedrijfs- en methodeontwikkeling en statistieken.

 

Binnen het programma van aanbiedingen en voordelen kunnen Klarna en Klarna's leveranciers en onderaannemers (namens Klarna) deze informatie gebruiken om met jou te communiceren en aanbiedingen en voordelen aan te bieden via fysieke post, sms'jes, e-mail, sociale media en andere digitale kanalen. Klarna en haar leveranciers en onderaannemers zullen hiervoor geen gebruikmaken van direct marketingkanalen (bijv. e-mail of sms-berichten) als je je hebt afgemeld voor direct marketing. (of als je geen toestemming hebt gegeven voor direct marketing, maar dat wettelijk verplicht is in jouw land.)

Je kunt je afmelden voor aanbiedingen en voordelen via een link in een e-mail van ons, of door contact met ons op te nemen. Je vindt onze contactinformatie in paragraaf 13.

 

De Klarna App

Als je de Klarna App gebruikt, zullen extra persoonsgegevens worden verwerkt om de Diensten die je kiest te gebruiken in de Klarna App te bieden.

 • Gepersonaliseerde artikelen en advertenties: je zou gepersonaliseerde artikelen en advertenties kunnen zien op basis van eerdere aankopen.
 • Gepersonaliseerd Klarna-overzicht: er wordt een overzicht weergegeven, waar je de status van je Klarna-aankopen en je aankoopgeschiedenis kunt bekijken, toegang krijgt tot eventuele terugbetalingen en betalingsvoorwaarden kunt regelen en verlengen.
 • Levering en het volgen van pakketten: in sommige gevallen kan je de route van je pakket volgen.
 • Mogelijkheid om winkels te "volgen": als je ervoor kiest om een winkel te "volgen", ontvang je informatie over de campagnes die verbonden zijn aan die winkel. Klarna zal dan automatisch beoordelen of je aankopen recht geven op kortingen of andere aanbiedingen binnen de lopende campagne van die winkel.
 • Kredietdiensten: wij kunnen je krediet aanbieden op basis van eerdere aankopen.
 • Shoppen door middel van de Klarna App: winkelen via de Klarna App is een manier om Klarna's betaalmethoden in bijna elke winkel te gebruiken door een eenmalige betaalkaart. Wanneer je winkelt met behulp van de Klarna App, verzamelt Klarna informatie over je aankopen en toont deze in de app. Klantenservice: wanneer je gebruikmaakt van onze klantenservice via de Klarna App hebben wij toegang tot de informatie die je ons verstrekt.
 • E-mail Connect: als je jouw e-mailaccount gekoppeld hebt aan Klarna's E-mail Connect dienst, dan heeft Klarna regelmatig toegang tot jouw e-mailaccount en haalt Klarna hier aankoop gerelateerde informatie uit zoals tracking ID's en informatie over goederen en diensten, om deze informatie op te nemen in de Klarna App. Deze dienst kun je op ieder gewenst moment uitzetten, waardoor Klarna geen toegang meer heeft tot jouw e-mailaccount.
 • Winkel zoeker: je kunt ervoor kiezen om je locatie met ons te delen. In dat geval geef je ons toestemming om deze informatie te gebruiken zodat wij jou winkels kunnen tonen in jouw omgeving. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken door het delen van je locatie uit te schakelen op jouw toestel. Klarna bewaart jouw locatie niet nadat wij de winkels in jouw omgeving hebben getoond.
 • Je gekoppelde bankrekeningen (de Personal Finance Service): Via deze dienst krijg je een overzicht van je financiën, inclusief transacties met Klarna, maar ook je gekoppelde bankrekeningen. Wanneer je ervoor kiest om deze Dienst te gebruiken, zal Klarna informatie verwerken over de externe bankrekeningen en andere rekeningen (zoals credit cardrekeningen) die je wil koppelen en zal Klarna persoonlijke gegevens verzamelen zoals rekeningnummer, bank, historische transacties op de rekening en beschikbaar saldo en andere tegoeden. Op basis van deze gegevens zal Klarna je financiën visualiseren en je tools aanreiken om je financiën te controleren door middel van aanbiedingen relevant voor jouw specifieke situatie (op basis van profilering, zoals uitgelegd in hoofdstuk 6). Dit gebeurt door uitgaven te vergelijken met de uitgaven van andere gebruikers van de Dienst.  Op basis van deze vergelijking kunnen wij, samen met onze partners, manieren bieden om je vaste en wisselende kosten te minimaliseren.
 • Profielfoto: Je kunt ervoor kiezen om een profielfoto te uploaden in de Klarna App, in dat geval geef je toestemming om deze foto te tonen in verschillende Klarna-interfaces (bijvoorbeeld in Klarna's checkout in een winkel, of in de Klarna App). Klarna's interfaces kunnen ook worden ingebed in de apps van de winkels. De afbeelding kan ook aan anderen getoond worden als je je apparaat met anderen deelt (tijdens het gebruik van automatisch invullenl door middel van cookies), of als je ervoor kiest om de inhoud van je Klarna App met anderen te delen. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken in overeenstemming met Paragraaf 5 hieronder. Klarna zal dan je foto wissen.

 

5. Intrekken van toestemming

Wanneer wij je persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of expliciete toestemming (bijvoorbeeld in verband met het indienen van een volmacht, het indienen van aanvullende informatie die aangeeft dat je een kwetsbare klant bent, of in het geval dat je bijzondere categorieën van persoonsgegevens uploadt naar onze Diensten), kun je deze toestemming intrekken door je gegevens in de Klarna App te verwijderen of door contact met ons op te nemen. Het intrekken van deze toestemming zal niet leiden tot enig nadeel voor jou, aangezien wij dit soort informatie niet nodig hebben om onze Diensten te kunnen leveren.

 

6. Profilering door Klarna en geautomatiseerde besluitvorming

"Profilering" betekent de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten die op jou betrekking hebben te evalueren, bijvoorbeeld om aspecten van je financiële situatie of je voorkeuren te analyseren of te voorspellen, zoals koopinteresses. Wij gebruiken profilering op basis van persoonsgegevens die wij over jou hebben om individuele of geautomatiseerde beslissingen te nemen, voor de volgende doeleinden:

Beslissingen zonder rechtsgevolgen en die je niet op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treffen 

Klarna neemt de volgende beslissingen zonder rechtsgevolgen of zonder gevolgen die je op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treffen;

 • voorspellen welke marketing content voor jou interessant zou zijn. Je kunt hier altijd bezwaar tegen maken en je afmelden van dergelijke marketing en profilering door contact met ons op te nemen.Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens voor marketing zie paragraaf 3 hierna.;
 • te beslissen welke loyaliteitsbonussen bij je passen (zie paragraaf 4.4 voor meer informatie);
 • te beslissen over de meest geschikte manier om contact met je op te nemen over uitstaande schulden (zie paragraaf 3 voor meer informatie); 
 • te beslissen welke content in je Klarna App wordt getoond. Zie paragraaf 4.4 voor meer informatie.
 • te beslissen in welke volgorde verschillende betaalopties zullen worden gepresenteerd in de checkout van een winkel.

Daarnaast gebruiken sommige van onze Diensten, zoals wanneer je bankrekeningen en vergelijkbare accounts in onze Klarna App koppelt, profilering om je de toepasselijke Dienst te kunnen leveren. Een voorbeeld is het aan jou verschaffen van voor jou relevante financiële inzichten of om te selecteren welke aanbiedingen we geven, in overeenstemming met de voorwaarden van de Dienst.

 

Beslissingen met rechtsgevolgen of die je op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treffen

“Geautomatiseerde besluitvorming, met rechtsgevolgen of die je op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft” betekent dat bepaalde beslissingen met betrekking tot onze Diensten uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde middelen,zonder enige interactie van een van onze medewerkers. Deze beslissingen hebben een aanmerkelijke impact op jou als consument, dat vergelijkbaar is met een rechtsgevolg. Door een dergelijke geautomatiseerde beoordeling verhogen wij de objectiviteit en transparantie van de besluitvorming bij het aanbieden van deze Diensten. 

Wij maken gebruik van dit soort geautomatiseerde besluitvorming wanneer wij:

 • besluiten om je geen aanbod te doen voor onze kredietdiensten.
 • besluiten om je aanvraag om een kredietdienst te gebruiken goed te keuren.
 • besluiten om je aanvraag om een kredietdienst te gebruiken af te wijzen.
 • besluiten of je een risico op fraude of het witwassen van geld vormt, als uit onze verwerking blijkt dat jouw gedrag tekenen van witwassen van geld vertoont, frauduleus gedrag is, dat je gedrag niet in overeenstemming is met eerdere verklaringen of als je je ware identiteit opzettelijk lijkt te hebben verborgen. In bepaalde gevallen controleert Klarna ook of een specifieke klant al dan niet op een zogenaamde sanctielijst staat.

Zie paragraaf 3 voor meer informatie over de soorten persoonsgegevens die voor deze doeleinden worden verwerkt.

Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerde beslissing met rechtsgevolgen of die je op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft (samen met de bijbehorende profilering) door contact met ons op te nemen via het in paragraaf 13 genoemde e-mailadres. Een medewerker van Klarna zal dan naar je zaak kijken.

 

7. Met wie kunnen we je persoonsgegevens delen?

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met de onderstaande categorieën van ontvangers, voor de onderstaande doeleinden. Met welke ontvangers wij je persoonsgegevens precies delen en voor welke doeleinden, hangt af van de Diensten die je gebruikt.  Daarbij nemen wij alle redelijke contractuele, wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens met een adequaat beschermingsniveau worden behandeld. 

 

7.1 Leveranciers en onderaannemers

Klarna kan persoonsgegevens delen met leveranciers en onderaannemers die wij gebruiken om de Diensten aan je te leveren. Leveranciers en onderaannemers zijn bedrijven die alleen het recht hebben om de persoonsgegevens die zij van Klarna ontvangen namens Klarna te verwerken. Voorbeelden van dergelijke leveranciers en onderaannemers zijn software- en gegevensopslagaanbieders, aanbieders van diensten op het gebied van betalingsverwerking en bedrijfsadviseurs.

 

7.2 Winkels

Klarna deelt persoonsgegevens met de winkel die je bezoekt of waar je een aankoop doet. Dit wordt gedaan om de winkel in staat te stellen je aankoop en je relatie met de winkel uit te voeren en te beheren, bijvoorbeeld voor het verifiëren van je identiteit, je de goederen toe te sturen, vragen en geschillen te beheren, om je relevante marketing te sturen en ook om fraude te voorkomen. De persoonsgegevens die met een winkel worden gedeeld, zijn onderworpen aan de privacyverklaring en beleid van de winkel. 

 

7.3 Betalingsdienstaanbieders ("PSP's"). 

Betalingsdienstaanbieders bieden winkels en Klarna diensten aan voor het aanvaarden van elektronische betalingen via verschillende betaalmethoden, waaronder kredietkaarten, betalingen per bank zoals automatische incasso's, bankoverschrijvingen, enz. Sommige winkels gebruiken PSP's waarmee ze je informatie delen. Dit doen ze in overeenstemming met de privacyverklaringen van de winkels. Sommige PSP's verzamelen en gebruiken je informatie ook onafhankelijk van elkaar in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een digitale portemonnee gebruikt.

 

7.4 Handelsinformatiebureaus

Als je een krediet aanvraagt (zie Paragraaf 4.1 hierboven voor een specificatie van onze kredietdiensten), kunnen jouw persoonsgegevens worden gedeeld met handelsinformatiebureaus, voor de volgende doeleinden: Om je kredietwaardigheid te beoordelen in verband met de aanvraag van een van Klarna's betaalmethoden, om je identiteits- en contactgegevens te bevestigen en jou en andere klanten te beschermen tegen fraude. Jouw telefoonnummer en adres kunnen ook worden gedeeld met het handelsinformatiebureau, zodat ze je een kennisgeving kunnen sturen dat een kredietbeoordeling op jou is uitgevoerd. Afhankelijk van de regels in het land waarin je woont, kan bij een kredietcontrole een notificatiebrief worden verzonden of kan de notificatiebrief elektronisch worden verzonden.

Je betalingsgedrag kan door Klarna aan het handelsinformatiebureau worden gemeld, wat je toekomstige kredietscore kan beïnvloeden. Wanneer een handelsinformatiebureau een kredietwaardigheidsaanvraag van ons ontvangt, kan het een markering op je kredietbestand plaatsen die door andere kredietverstrekkers kan worden gezien. Handelsinformatiebureaus mogen je informatie delen met andere organisaties. Je gegevens worden ook gekoppeld aan de gegevens van je echtgeno(o)t(e), eventuele medeaanvragers of andere financiële partners. De handelsinformatiebureaus waarmee wij je persoonsgegevens kunnen delen in Nederland, staan hier vermeld. De handelsinformatiebureaus zullen jouw gegevens verwerken in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen. 

Houd er rekening mee dat Klarna de kredietwaardigheidsbeoordeling die we van een handelsinformatiebureau ontvangen alleen in een scriptdataformaat heeft.  Dit betekent dat je wordt aangeraden om een kopie van de beoordeling rechtstreeks bij het handelsinformatiebureau aan te vragen als je een leesbare versie wilt zien. 

 

7.5 Diensten voor fraudepreventie en identiteitscontrole. 

Je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met bedrijven die diensten voor het voorkomen van fraude aanbieden, om je identiteit en de juistheid van de gegevens die je ons hebt verstrekt te controleren en om criminele activiteiten te voorkomen. De bedrijven waarmee we in Nederland samenwerken, worden hier opgesomd. Houd er rekening mee dat deze bedrijven je gegevens verwerken in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen.

 

7.6 Klarna Group. 

Je informatie kan worden gedeeld met bedrijven binnen de Klarna-groep, op basis van de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de bedrijfsvoering van Klarna.

 

7.7 Socialmedia-bedrijven

Als je contact met ons opneemt via social media-platforms zoals Facebook of Twitter, worden je gegevens door deze bedrijven opgeslagen en verwerkt, in overeenstemming met hun privacyverklaringen.

 

7.8 Een persoon met een volmacht voor jouw handelingen. 

Klarna zal je gegevens delen met een persoon die een volmacht heeft om jouw persoonsgegevens te ontvangen.  De gegevens worden gedeeld op basis van jouw toestemming. 

 

7.9 Google

Wanneer je via een webbrowser gebruik maakt van de Klarna App, dan verzamelt Google jouw toestelinformatie door middel van de reCAPTCHA dienst die in de webbrowser is geïmplementeerd. Soms gebeurt dit in combinatie met informatie die je invoert in de reCAPTCHA dienst. Google verwerkt deze informatie in lijn met haar eigen privacy beleid. Klarna verwerkt deze gegevens op grond van haar gerechtvaardigd belang ten behoeve van haar bedrijfsvoering, aangezien de reCAPTCHA dienst misbruik van onze diensten voorkomt.

 

7.10 Autoriteiten

Klarna kan noodzakelijke informatie bekendmaken aan instanties zoals politie, belastingdienst of andere instanties indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of onder bepaalde omstandigheden indien je ons hierom hebt verzocht. Een voorbeeld van een wettelijk verplichte openbaarmaking is voor de bestrijding van het witwassen van geld of om de financiering van terrorisme tegen te gaan.

 

7.11 Logistieke bedrijven. 

Klarna kan je informatie delen met logistieke bedrijven die de door jou bestelde goederen leveren, indien je ervoor gekozen hebt om de pakketten te volgen. Voorbeelden van gegevens die we delen zijn contactinformatie en persoonlijke gegevens en trackingnummer. Houd er rekening mee dat de logistieke bedrijven je gegevens verwerken in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen.

 

7.12 Partners binnen de Personal Finance Service en het Aanbiedingen  en Voordelenprogramma

Als je ervoor kiest om deel te nemen aan aanbiedingen en voordelen die Klarna biedt binnen de Personal Finance Service of via het Aanbiedingen en Voordelen programma, kan Klarna de persoonlijke gegevens delen die nodig zijn om je toegang te geven tot aanbiedingen die in samenwerking met onze partners zijn gedaan (dit omvat het feit dat je een klant van Klarna bent). Bij elk aanbod wordt aangegeven welke persoonlijke gegevens worden gedeeld.

 

7.13 Incassobureaus. Klarna kan je informatie delen bij de verkoop van onbetaalde schulden of bij opdrachtgeving to incasso aan derden, bijvoorbeeld aan incassobureaus. Het delen van persoonsgegevens gebeurt dan op basis van een legitiem belang van het incasseren en verkopen van schulden. De incassobureaus verwerken jouw gegevens in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen of als verwerker van Klarna.

 

7.14 Desinvestering

 • In het geval dat Klarna een bedrijf of activa verkoopt of koopt, kan Klarna je persoonsgegevens delen met de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.
 •  Als Klarna vrijwel al haar activa worden verworven door een derde partij, kunnen persoonsgegevens over Klarna's klanten worden gedeeld.
   

8. Waar verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij streven er altijd naar om je persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. In bepaalde situaties, zoals wanneer wij persoonsgegevens delen met een bedrijf, leverancier of onderaannemer van de Klarna groep buiten de EU/EER, kunnen je persoonsgegevens echter worden doorgegeven aan en verwerkt in een bestemming buiten de EU/EER. Als de winkel waar je winkelt zich buiten de EU/EER bevindt, betekent het delen van je persoonsgegevens met de winkel ook dat jouw gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt. 

Wij zorgen dat een adequaat beschermingsniveau in stand wordt gehouden en dat correcte verwerking van persoonsgegevens adequaat gewaarborgd wordt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de AVG, wanneer wij je gegevens buiten de EU/EER verwerken. Deze waarborgen bestaan erin dat het derde land of de staat in kwestie onderworpen is aan een besluit van de Europese Commissie om het beschermingsniveau passend te verklaren, de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie ten uitvoer te leggen of ervoor te zorgen dat de ontvanger geregistreerd is bij het Amerikaanse privacyschild. 

 

9. Hoelang verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij zullen je persoonsgegevens verwerken gedurende de periode die nodig is voor bepaalde doeleinden van onze verwerking Deze doeleinden zijn beschreven in deze privacyverklaring. Dit betekent dat wij je persoonsgegevens, ook al stoppen wij met de verwerking van je persoonsgegevens voor het ene doel, zullen bewaren als deze nog voor een ander doel moeten worden verwerkt, waarbij wij ze alleen voor dat andere doel zullen gebruiken. In het bijzonder:

 • Zolang je onze Voorwaarden voor het gebruik van Klarna Services hebt geaccepteerd, zullen wij, totdat je deze voorwaarden beëindigt (door contact met ons op te nemen of door ons te instrueren om gegevens te verwijderen door middel van bijvoorbeeld een verzoek om gegevens te wissen), de persoonsgegevens verwerken die wij nodig hebben om de Diensten aan je aan te kunnen bieden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevens met betrekking tot je eerdere aankopen. 
 • Wij verwerken persoonsgegevens die zijn opgenomen in kredietbeoordelingen ten behoeve van nieuwe kredietbeoordelingen gedurende een periode van 90 dagen na de datum waarop de opvraag is gedaan. 
 • Wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot schuld ten behoeve van nieuwe kredietbeoordelingen gedurende een periode van drie (3) jaar na het afsluiten van de schuld - door betaling van de schuld, waarbij de schuld wordt afgeschreven door Klarna of de verkoop van de schuld door Klarna. 
 • Wij verwerken opnames van telefoongesprekken gedurende een periode van 90 dagen na de opnamedatum voor kwaliteitsdoeleinden.
 • Wij verwerken persoonsgegevens met het oog op de naleving van de geldende wetgeving, zoals consumentenrechten, bankregelgeving, de bestrijding van het witwassen van geld en de boekhouding. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen je persoonsgegevens tot tien jaar na het einde van de klantrelatie worden bewaard.

 

10. Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens

 • Recht op informatie. Je hebt het recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop wij je informatie verwerken. Wij doen dit door middel van deze privacyverklaring, andere informatie op onze website en door het beantwoorden van vragen die ons worden gesteld.
 • Recht van inzage. Je kunt een kopie van je gegevens opvragen als je wilt weten welke persoonsgegevens wij over jou verwerken. Deze kopie van jouw persoonsgegevens kan ook in een machineleesbaar formaat worden verstrekt (m.a.w. "data portabiliteit").
 • Recht op rectificatie. Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige informatie over jezelf te corrigeren.
 • Recht op vergetelheid. Je hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of wanneer je je toestemming hebt ingetrokken. Zoals hierboven in paragraaf 3 en 9 meer in detail beschreven, zijn wij ook onderworpen aan bepaalde wettelijke verplichtingen die ons verhinderen om sommige gegevens onmiddellijk te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking of recht van bezwaar tegen de verwerking. Als je van mening bent dat je informatie onjuist is of dat wij je gegevens onrechtmatig gebruiken, heb je het recht om ons te vragen de verwerking te stoppen. Je kunt ook bezwaar maken tegen onze verwerking wanneer je van mening bent dat er omstandigheden zijn die de verwerking onrechtmatig maken. Verder kun je altijd bezwaar maken tegen ons gebruik van jouw data voor direct marketing.
 • Recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerd besluit.  Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerd besluit dat genomen is door Klarna. Zie paragraaf 6 voor meer informatie over hoe Klarna gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming.
 • Recht om toestemming in te trekken. Zoals omschreven in paragraaf 5, mag je jouw toestemming te allen tijde intrekken wanneer expliciete toestemming de grondslag vormt voor de verwerking van jouw gegevens.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij je nationale toezichthoudende autoriteit persoonsgegevens of de Zweedse toezichthoudende autoriteit bescherming persoonsgegevens (Datainspektionen). Klachten bij de Zweedse autoriteit bescherming persoonsgegevens kunnen via deze link worden ingediend: https://www.datainspektionen.se/other-lang/in-english/.
 • Controle over de instellingen van de diensten in de Klarna App. In de Klarna App heb je de mogelijkheid om de instellingen aan te passen, bijvoorbeeld of je meldingen of gepersonaliseerde marketing wilt ontvangen. Wij zullen altijd je keuze respecteren.
   

11. Hoe zit het met cookies en andere tracking-technologieën?

Om een op maat gesneden en smoooth ervaring te leveren, gebruiken we cookies en soortgelijke tracking-technologieën in onze online Diensten. Voor gedetailleerde informatie over hoe Klarna gebruikmaakt van tracking-technologieën, kun je onze Cookieverklaring lezen.

 

12. Updates van deze privacyverklaring 

Wij werken voortdurend aan het verbeteren van ons service-aanbod, zodat je een nog betere gebruikerservaring krijgt. Dit omvat zowel wijzigingen in bestaande Diensten als de introductie van nieuwe Diensten. Het is daarom belangrijk dat je deze privacyverklaring elke keer dat je een Klarna Dienst gebruikt leest, aangezien de verwerking van je persoonsgegevens veranderd kan zijn sinds je voor het laatst een van onze Services gebruikte.

 

13. Contactgegevens.

Klarna Bank AB (publ) is geregistreerd in het Zweedse handelsregister onder het registratienummer 556737-0431 met ons hoofdkantoor aan Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Klarna heeft een functionaris gegevensbescherming en een team van specialisten op het gebied van gegevensbescherming dat uitsluitend met gegevensbescherming en privacy werkt. We hebben ook een speciaal team binnen onze klantenservice dat zich bezighoudt met gegevensbescherming. Je kunt ze altijd bereiken via dataprotectie@klarna.nl.

Klarna Bank AB (publ) is onderworpen aan de Zweedse wet inzake gegevensbescherming. Bezoek www.klarna.com voor meer informatie over Klarna.

 

KvK nummer: 58788255

Vestigingsnummer: 25319035

BTW-nummer: NL002229287B67